Brande den 24. februar 2023

Din revisor skal kende din virksomhed

 

Revisorer er omfattet af hvidvasklovens regler, hvilket blandt andet medfører strenge krav til risikovurdering af både nye og eksisterende kunder.

Når en ny kunde træder ind ad døren, har en revisor pligt til at gennemføre en omfattende kundekendskabsprocedure og herunder indhente identitets- og kontroloplysninger.

 

For fysiske kunder består identitetsoplysninger af navn og CPR-nummer, og for virksomheder navn og CVR-nummer. Revisoren skal desuden indhente oplysninger om virksomhedens aktiviteter, midler og indtjening.

 

For selskaber kan kontroloplysninger bestå af stiftelsesdokumenter, vedtægter og udskrifter fra styrelsesregistre. Revisoren skal desuden kortlægge virksomhedens ejer- og kontrolstruktur for at identificere de reelle ejere. For fysiske kunder og reelle ejere skal revisoren indhente kontroloplysninger, som skal verificere personernes identitetsoplysninger, og som typisk vil bestå af kopi af pas eller kørekort og sundhedskort.

 

Derudover skal revisoren kortlægge, om forretningsforhold, aktiviteter og transaktioner har forbindelse til brancher eller lande med særlige risici for hvidvask.

 

Politisk eksponerede personer

 

Revisoren skal også undersøge, hvorvidt en kunde eller en virksomheds reelle ejere er politisk eksponerede personer. Desuden skal revisoren undersøge, om kunden eller den reelle ejer er nærtstående eller arbejder tæt sammen med en politisk eksponeret person. I sådanne tilfælde kan revisoren være nødsaget til at indhente yderligere oplysninger. Listen over politisk eksponerede personer indeholder i øjeblikket cirka 1.000 navne og omfatter eksempelvis folketingspolitikere og højesteretsdommere.

 

Løbende ajourføring af kundekendskabet

 

Der kan være mange årsager til, at din revisor efterspørger yderligere oplysninger om dig eller din virksomhed, selv om I har arbejdet sammen i mange år. Det behøver ikke at have noget konkret formål ud over at være den løbende obligatoriske ajourføring af kundekendskabet. Revisorer er nemlig også forpligtet til at ajourføre og opdatere kundekendskabet løbende, og hvis der er væsentlige forhold, der ændrer sig, eksempelvis hvis din virksomheds aktivitet ændrer sig, eller der sker ændringer i ejerforholdene i din virksomhed.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, sidder vi som altid klar ved telefonen 96422200.

 

Brande den 21. april 2022

Nyt lovforslag der stiller krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale

De fleste har nok hørt, at Erhvervsstyrelsen har udsendt et lovforslag, der gør det lovpligtig for størstedelen af danske virksomheder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt.

 

Ved regnskabsmateriale forstås såvel bilag som digitale registreringer af selve bogføringen.

 

Kravet gælder dog ikke for virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste 2 indkomstår ikke har oversteget kr. 300.000.

 

Hvornår træder den nye lov i kraft

 

Det nye krav til digitalisering af regnskabsmaterialet forventes at træde i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2023 eller senere.

 

Dog er der lagt op til en glidende indfasning. For selskaber i klasse B, dvs. de mindre ApS’er og A/S’er må man forvente at det bliver 1. januar 2024.

 

For enkeltmandsvirksomheder forventes det, at det bliver fra 1. januar 2026, man skal bruge et godkendt digitalt bogføringssystem, hvor man omsætter for over kr. 300.000 årligt.

 

Alt dette skal vi naturligvis nok holde jer opdateret på og vi vil melde mere ud når lovforslaget er vedtaget.

 

Nyheder
Revisor Informerer